Palvelut yrityksille

Toimistomme tarjoaa kattavasti asianajopalveluita yrityksille ja muille yhteisöille kuten yhdistyksille, julkisyhteisöille sekä säätiöille. Painopistealueenamme ovat pk-yritykset sekä erikseen mainitut oikeudenalat.

Meillä on myös erityistä kokemusta yrittäjän ja yrityksen johtohenkilöiden henkilökohtaisten oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Erityisesti perheyhtiöiden ja pienyritysten kohdalla on tarve sovittaa yhteen yrityksen ja sen omistajatahon oikeudelliset intressit.

SOPIMUSOIKEUS

Tarjoamme oikeudellista neuvontaa sopimusoikeuden eri alueilla ja eri vaiheissa pyrkimyksenä avustaa asiakkaamme liike- ja muuta toimintaa tukevan kokonaisuuden syntymisessä ja toiminnalliset riskit tiedostaen. Sopimus, josta aiheutuu myöhemmin riitaa, on usein huono sopimus.

Laadimme asiakkaiden liiketoiminnassa tarvittavia sopimuksia ja avustamme asiakasta sopimusneuvotteluissa niin sopimuksen tekemistä harkittaessa kuin sopimusta koskevissa neuvottelu-, tulkinta- ja riitatilanteissa.

YHTIÖOIKEUS

Avustamme ja neuvomme erimuotoisten yhtiöiden asioissa niiden koko elinkaaren ajan eli perustamisesta alkaen. Konkurssiasioita emme kuitenkaan hoida.

Konsultoimme kaikissa yhtiöiden hallintoa koskevissa asioissa sekä neuvomme erityisesti osakeyhtiöitä yhtiön toimintaa säätelevien lakien sisällöstä ja niiden sovittamisesta asiakasyhtiön yksilöllisiin tarpeisiin. Yhtiöiden johdossa toimivien tulee tuntea yhtiön toimintaa säätelevä, usein pakottava lainsäädäntö.

YRITYSTOIMINTA

Pyrimme antamaan oman asiantuntemuksemme asiakasyrityksen käyttöön mahdollisimman laaja-alaisesti ja ennakoivasti. Siksi autamme asiakkaittemme hallinnon ja muun organisaation järjestämisessä, liiketoiminnan sopimusten laadinnassa, erilaisissa neuvottelutilanteissa sekä luonnollisesti myös konfliktien hallinnassa. Asiakkaat saavat parhaan ja kustannustehokkaimman avun silloin, kun yritysasiakas edustajineen tuntee asianajajansa, joka tuntee asiakkaansa. Ongelmien hoitamiseen paras keino on niiden ehkäiseminen ennakollisesti.

Mikäli ennakoinnista huolimatta yritys joutuu osalliseksi oikeudenkäyntiin tai muuhun prosessiin, asianajajamme tarjoavat tehokasta apua myös näissä konfliktitilanteissa. Toimimme yritysten ja niiden johdon asiamiehenä tai avustajana riita- ja rikosoikeudenkäynneissä sekä erilaisissa hallintoprosesseissa. Erimielisyyksien ratkaiseminen on eräs vahvimmista painopistealueistamme.

LIIKEJURIDIIKKA

Avustamme ja konsultoimme yrityksiä kaikkien oikeudellisten ongelmien ratkaisemisessa, sopimusten laadinnassa ja oikeudenkäynneissä.

VAHINGONKORVAUSOIKEUS

Jos asiakasyrityksemme kärsii vahinkoa oman sopimuskumppaninsa taikka kolmannen tahon toiminnan seurauksena, avustamme korvausmenettelyssä sen kaikissa vaiheissa aina riita-asian ratkaisun täytäntöönpanoon eli ulosottoon saakka.

Vastaavasti autamme neuvotteluissa ja mahdollisissa oikeudenkäynneissä, jos asiakkaaseemme kohdistetaan vahingonkorvausvaatimuksia.

RIKOSOIKEUS

Erityisenä painopistealueenamme on yritysasiakkaittemme palveleminen yritystoimintaan kohdistuvan tai siihen liittyvän rikosoikeuden alueella. Rikosoikeuden muutosten myötä yritykset joutuvat yhä useammin osalliseksi rikosoikeudenkäynteihin, joissa niihin kohdistetaan erilaisia korvausvaatimuksia. Yritysten tulee sen vuoksi aiempaa selvästi enemmän panostaa oman liiketoimintansa riskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen.

Asianajajillamme on laaja kokemus avustamisesta talousrikosasioissa sekä compliance-ohjauksessa sisäisten rikosten ehkäisemisessä että yritykseen jo kohdistuneiden rikosten selvittämisessä ja yrityksen tuomioistuinprosesseissa avustamisessa.

Tyypillisiä asiakasyrityksiimme ja niiden johtohenkilöihin potentiaalisesti kohdistuvia sisäisiä ja / tai ulkoisia rikoksia ovat kavallukset, luottamusaseman väärinkäytöt, avustus- ja muut petokset, kirjanpitorikokset, verorikokset, velallisen rikokset sekä työ- ja ympäristörikokset. Kaikkia näitä rikoksia voidaan ehkäistä ennakollisesti toimimalla huolellisesti ja oikein.

TYÖOIKEUS

Työoikeuden merkitys on 2000-luvulla voimakkaasti kasvanut. Toimistollamme on kokemusta erimuotoisten yritysten ja yhteisöiden työoikeudellisten ongelmien ratkaisemisesta. Toimimme myös julkisyhteisöiden neuvonantajana niitä koskevissa virkamiesoikeudellisissa kysymyksissä.

Työoikeudellisia ongelmia voi syntyä niin työnantajan omien päätösten seurauksena kuin yritykseen kohdistuvien työntekijöiden ja viranomaisten vaatimusten johdosta. Näissä tilanteissa ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkiminen on usein aivan välttämätöntä.

Avustamme ja neuvomme kaikissa työ- ja virkamiesoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, kuten yksittäisiin työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä asioissa, työturvallisuusasioissa sekä työsyrjintäkysymyksissä.