Palvelut yksityishenkilöille

PERHEOIKEUS

Hoidamme lasten huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatusapuihin liittyviä asioita sekä niitä koskevia oikeudenkäyntejä.

Kaikkien avio- ja avoeroon liittyvien asioiden osalta on hyvä kääntyä asiantuntijan puoleen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Etsimme yhdessä asiakkaamme kanssa hänelle parhaan ratkaisun. Selvitämme mahdollisuuden ratkaista asiat sovintoteitse tai käsitellä niitä sovittelussa. Hoidamme myös lasten huostaanottoihin liittyviä asioita.

Mikäli lapsen ja vanhemman välinen tapaamisoikeus ei toteudu, selvitämme mahdollisuuden hakea sen täytäntöönpanoa.

Olemme asiantuntijoita kaikissa puolisoiden aviovarallisuussuhteisiin eli omaisuuteen liittyvissä asioissa. Avustamme omaisuuden osituksessa tai erottelussa sekä toimimme käräjäoikeuden määrääminä pesänjakajina. Laadimme avioehtosopimuksia ja lahjakirjoja sekä neuvomme asiakkaitamme myös muissa omaisuuteen liittyvissä asioissa ottaen huomioon myös verotukselliset näkökohdat.

PERINTÖOIKEUS

Neuvomme asiakkaitamme kaikissa perintöoikeutta koskevissa asioissa perintöverosuunnittelusta testamentin tekemiseen sekä kuolinpesän selvittämiseen ja jakamiseen liittyviin asioihin.

Laadimme yksilöllisiä edunvalvontavaltakirjoja ja neuvomme niiden käytössä. Toimimme testamentin toimeenpanijoina, kuolinpesän pesänselvittäjinä ja – jakajina sekä avustamme kaikissa kuolinpesiin liittyvissä asioissa.

LAPSIOIKEUS

Toimimme käräjäoikeuden määrääminä edunvalvojan sijaisina alaikäisille lapsille ja edustamme heitä eri oikeudenkäynneissä. Hoidamme isyyden vahvistamiseen tai kumoamiseen liittyviä asioita.

KANSAINVÄLINEN PERHEOIKEUS

Toimistomme asianajajilla on hyvät kontaktit ulkomailla toimiviin kansainvälistä perheoikeutta hoitaviin asianajajiin ja kouluttaudumme näissä asioissa jatkuvasti, myös ulkomailla.

Kansainvälistyminen tuo omat haasteensa myös oikeudellisiin asioihin. Hoidamme useita erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja, joihin liittyy jokin kansainvälinen liityntä. Ennen ulkomaille muuttoa tai ennen ulkomaalaisen kanssa avioitumista on syytä selvittää, mitä oikeudellisia seuraamuksia nämä asiat tuovat mukanaan.

Meillä on erittäin laaja kokemus lapsen palauttamiseen liittyvissä asioissa sekä lapsikaappausasioissa. Ennen muuttamista lapsen kanssa toiseen maahan on syytä selvittää, mitä oikeudellisia seuraamuksia muutto voi aiheuttaa.

RIKOSOIKEUS

Toimistomme asianajajilla on laaja kokemus erityyppisten rikosasioiden hoitamisesta sekä vastaajien että asianomistajien avustajana. Erityisen kokeneita olemme talousrikostoimeksiantojen (esimerkiksi törkeät veropetokset, velallisen rikokset, rahanpesu) hoitamisessa.

Toimistomme rikosasioihin erikoistuneet asianajajat hoitavat kaikenlaisia rikosasioita aina perheväkivaltarikoksista huumausainerikoksiin sekä sananvapausrikoksista työsyrjintärikoksiin. Hoidamme myös lähestymiskieltoasioita.

Avustajan käyttäminen jo esitutkintavaiheessa parantaa päämiehen asemaa.

Rikosasian asianosaisella on mahdollisuus saada kulunsa korvatuksi joko vastapuolelta, vakuutusyhtiöltä tai valtion varoista.

TYÖOIKEUS

Neuvomme ja avustamme kaikissa yksittäisen työntekijän tai virkamiehen oikeudellisissa asioissa. Erityistä kokemusta meillä on työ- ja virkasuhteen päättämiseen liittyvien oikeudenkäyntien hoitamisessa.

VAHINGONKORVAUSOIKEUS

Hoidamme yritysten ja yksityishenkilöiden vahingonkorvausasioita.

Milloin korvausvastuuta koskeva asia ei saada ratkaistuksi sovinnolla, avustamme koko korvauksen vaatimiseen liittyvässä oikeudenkäynnissä sekä korvauksen perimisessä korvausvelvolliselta tai valtiokonttorilta.

PERUS- JA IHMISOIKEUDET

Perus- ja ihmisoikeudet nousevat entistä enemmän esille useissa oikeudenkäynneissä. Kotimaisten oikeussuojakeinojen käyttämisen jälkeen selvitämme mahdollisuuden valittaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen (EIT).

KIINTEISTÖ JA ASUMINEN

Asumiseen, asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöihin liittyvät asiat ovat vahvoja painopistealueitamme.

Toimistomme asianajajat neuvovat asiantuntemuksella asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvissä ongelmissa ja riidoissa. He arvioivat kussakin yksittäistapauksessa, onko asiakkaan asunto-tai kiinteistönkaupassa tapahtunut sellainen virhe, mikä oikeuttaa esimerkiksi kaupan purkamiseen tai vähintään kauppahinnan alennukseen.

Myös asuinhuoneistojen ja liikehuoneistojen vuokraukseen liittyvissä asioissa tarjoamme asiantuntevaa apua sekä vuokranantajille kuin vuokralaisille.

HALLINTO-OIKEUS

Avustamme ja neuvomme asiakkaitamme erilaisissa hallinto-oikeuksissa käsiteltävissä asioissa. Näitä ovat esimerkiksi virkasuhteisiin liittyvät asiat, kansalaisuusasiat, oleskelulupa-asiat sekä veroasiat.

Lasten huostaanottoasioissa huolehdimme avustamisesta mahdollisissa viranomaisneuvotteluissa asiaan liittyen, valitusten laatimisesta lapsen kiireellisistä sijoituspäätöksistä sekä vastausten laatimisesta huostaanottohakemuksiin.

Hallinto-oikeudellisiin valitusasioihin on mahdollista saada tietyin edellytyksin oikeusapua.

ULOSOTTO-OIKEUS

Asianajajamme avustavat erilaisissa ulosottoasioissa ja muissa täytäntöönpanomenettelyissä niin hakijaa kuin täytäntöönpanon kohteena olevaa henkilöä tai yritystä.

Tunnemme ulosoton menettelytavat ja erilaiset vaihtoehdot niin velkojan kuin velallisen kannalta. Erityistä kokemusta meillä on myös vaativammista tulkintatilanteista kuten ulosottovalitusten sekä täytäntöönpanoriitojen hoitamisesta.

OIKEUDENKÄYNNIT

Toimistomme asianajajilla on vuosikymmenien kokemus toimimisesta erilaisissa sekä riita- että rikosasioita koskevissa oikeudenkäynneissä. Toimimme myös tiettyä tehtävää varten määrättyinä edunvalvojan sijaisina.

 

Toimistomme asianajajat palvelevat teitä suomen lisäksi myös englannin ja saksan kielellä.